Taaltuin Twente geeft wetenschappelijk bewijs effect Muiswerkprogramma's 

Voor het onderzoeksprogramma 'Leren met meer effect' zijn in 2008 in het voortgezet onderwijs tien nieuwe vormen van onderwijs-met-ict aan een experiment onderworpen. De Taaltuin Twente is een van die experimenten. Een belangrijke conclusie in het eindrapport is dat er geen verschillen in leerprestaties zijn, of er nu les wordt gegeven met een docent voor de klas of aan de hand van de Muiswerkprogramma's met behulp van een onderwijsassistent. 

Taaltuin Twente en Muiswerk

De regio Twente is gekenmerkt als een taalzwakke regio. Het Twents Carmel College werkt, samen met basisscholen in de regio, aan het versterken van het taalonderwijs door de leerlingen in een digitale omgeving te laten werken aan de ontwikkeling van hun taalvaardigheid. Doel is door de inzet van de digitale leermaterialen van Muiswerk Educatief betere leerprestaties te realiseren op het gebied van spellen en begrijpend lezen zonder verhoging van de werkdruk bij de betrokken docenten. 

De Muiswerkprogramma's worden in het verslag omschreven als eenvoudig te gebruiken direct-feedback programma's, waarbij leerlingen op eigen niveau instappen en in eigen tempo onderdelen oefenen. De programma's werden aanvankelijk remediërend gebruikt; in het kader van dit project worden ze breed ingezet, op zowel basisscholen in de regio als in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Men hoopt zo een doorlopende leerlijn te realiseren. Het bijhouden van de resultaten werkte stimulerend op de leerlingen. Op deze manier konden ze een wedstrijd met zichzelf houden en zien of ze in de loop van de tijd beter werden.

Effect Muiswerk wetenschappelijk bewezen.

Wat is het effect van de inzet van remediërende ict software (Muiswerk) op prestaties bij spellen en begrijpend lezen?

Dit was de onderzoeksvraag. Een belangrijke conclusie is dat er geen verschillen in leerprestaties zijn, of er nu les wordt gegeven met een docent voor de klas of aan de hand van computeronderwijs. Er moet worden benadrukt dat de computerondersteunde lessen hoofdzakelijk door onderwijsassistenten werden gegeven, terwijl de traditionele lessen door reguliere docenten werden gegeven. Op deze wijze werd met computerondersteuning dus een vermindering van de belasting voor docenten bewerkstelligd.

Reactie Twents Carmel College

Gerrit Brouwer, locatiedirecteur van het Twents Carmel College aan het woord: "De kracht van ict is dat het zorgt voor minder werkdruk bij docenten en meer maatwerk in de klas. Als je een groep leerlingen niet op de traditionele manier kunt aanspreken, kun je de afwisseling van ict aanbieden. Je hebt dan aanpak a en aanpak b. Maar de docent blijft onmisbaar bij alle vormen van onderwijs. Een docent probeert met alle leerlingen rekening te houden, maar heeft niet de tijd om alle problemen op te lossen. Dan is zo'n hulpmiddel handig. Als je iets nieuws invoert in het onderwijs zijn docenten en leerlingen al gauw enthousiast, maar nu is voor het eerst ook objectief wetenschappelijk vastgesteld dat de leerprestaties gelijk blijven. In de eindresultaten ten opzichte van leren in de klas zit geen groot verschil." 

Leren met meer effect

In het kader van het ‘evidence based' innoveren, stimuleert de overheid dat scholen zich richten op onderwijsvernieuwing met bewezen effect. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van innovaties die scholen in eerste instantie op kleine schaal uitproberen. 'Leren met meer effect' is zo'n onderzoeksprogramma waarin onderzoek is gedaan naar het rendement van nieuwe vormen van onderwijs met gebruik van ict. In elk van de experimenten zijn realistische onderwijssituaties onderzocht. Deze zijn door de scholen zelf bedacht en sluiten aan bij hun eigen ambities voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

In de volgende video (5 minuten) van Leraar24 vertellen de leraar en de leerlingen over de werkwijze en het resultaat van deze aanpak.